Ceník servisních prací

Ceník projekčních, montážních a servisních činností společnosti ALTIS SECURITY s.r.o. platný od 1. ledna 2022.

Úvodem:

Vážení obchodní přátelé a partneři. Naše společnost funguje na trhu v oblasti poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 24. rokem. Za dobu svého působení, byl vždy z naší strany kladen důraz nejen na nové instalace, ale také na dlouhodobý záruční, pozáruční servis, údržbu systémů a provádění pravidelných funkčních zkoušek.

Za celou historii máme několik tisíc klientů. Dosud jsme se snažili maximálně rychle a operativně řešit jejich veškeré požadavky. Ze strany klientů, ale v řadě případů není věnována dostatečná pozornost průběžné údržbě, nejsou prováděny pravidelné funkční zkoušky a údržba systémů. Tato opatření jsou velmi důležitá v případě požadavků na pojistné plnění v případě vloupání a škodách na majetku. Likvidátor pojišťovny může požadovat protokol o funkční zkoušce systému ne starší než 12 měsíců. (Současně bychom chtěli zvýhodnit klienty, kteří průběžně pečují o své technické prostředky k zajištění majetku).

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nabízíme všem našim klientům možnost uzavření servisní smlouvy na tyto činnosti. Klienti, kteří budou mít tuto servisní smlouvu uzavřenou, budou přednostně uspokojeni zahájením požadovaného servisu do 48 hodin od nahlášení. Zároveň bude klientům s uzavřenou servisní smlouvou poskytnuta sleva 20% z ceny roční funkční zkoušky dle ceníku a slevu 50,- Kč/hod. za servis technika. Klienti, kteří nebudou mít podepsanou servisní smlouvu budou řešeni následně na základě písemné objednávky dle kapacit servisních techniků.

Ceny našich servisních činností se již několik let nezvyšovaly. Současná dramatická inflace, razantní zvýšení ceny PHM, vysoké zvýšení cen energií ve společnosti navýšily mzdové náklady, zejména náklady na dopravu a další provozní náklady. Časová dostupnost nejen v Praze je výrazně vyšší než v minulých letech, velkým problémem je parkování a placené zóny. Z těchto důvodů jsme byli nuceni od 1.ledna 2022 upravit ceny všech našich činností dle dále uvedených cen. Věříme, že tato opatření povedou k zachování maximální rychlé a operativní servisní činnosti a výsledkem bude spokojenost našich klientů.

Ceník ALTIS SECURITY s.r.o. od 1. ledna 2022:

1/ Cenová nabídka, obhlídka objektu a konzultace s klientem:

 • první návštěva objektu, klienta, jednání o požadavcích klienta je zdarma*
 • zpracování návrhu řešení a cenové nabídky je zdarma*

/* platí v případě realizace zakázky zhotovitelem – bude odečtena při fakturaci /

2/ Projekční činnost:

 • cena za zpracování projektu pro stavební povolení, projektu pro realizace stavby a projektu skutečného provedení, vypracovaného autorizovaným projektantem, včetně tisku těchto materiálů je dle odsouhlasené cenové nabídky ze strany objednatele

3/ Montážní činnost – realizace zakázky:

 • cena za tuto činnost vždy koresponduje s cenovou nabídkou předanou klientovi a je obsažena v objednávce, resp. uzavřené smlouvě o dílo
 • případné vícepráce, požadované a objednané klientem jsou v jednotkových cenách dle hlavní nabídky

4/ Převzetí zařízení od jiné montážní firmy do servisu:

 • v případě větších instalací je vždy takové převzetí podmíněné provedením funkční zkoušky systému
 • při této zkoušce naši technici zjistí skutečný stav zařízení, soulad s dokumentací a navrhnou případná nezbytná opatření, následně klient obdrží nabídku na odstranění zjištěných závad
 • cena tohoto úkonu je dána ceníkem funkčních zkoušek

5/ Ceník pravidelných funkčních zkoušek:

 • cena těchto úkonů je dána rozsahem zařízení, u kterého je tato zkouška prováděna
 • celková cena je vždy stanovena v uzavřené servisní smlouvě*

/* klient s uzavřenou servisní smlouvou bude mít slevu z ceníkové ceny funkční zkoušky 20% /

6/ Cena za práci technika:

 • každá započatá hodina servisní činnosti technika bude účtována částkou 600,- Kč bez DPH*
 • v případě požadovaného servisu v mimopracovní době bude k této ceně připočtena částka 300,- Kč bez DPH/hod.
 • tento příplatek bude účtován v pracovní dny od 17.00 do 05.00 hod, v sobotu, neděli a ve svátek během celého dne

/* klient s uzavřenou servisní smlouvou bude mít slevu z ceníkové ceny práce technika 50,- Kč/hod. /

7/ Cena za dopravu:

 • cena v Praze a okolí (do 50 km) bude účtována jednotnou sazbou 600,- Kč bez DPH
 • cena mimo Prahu a okolí (nad 50 km) bude kalkulována v ceně 12,- Kč /km a čas technika na cestě ve výši 400,- kč/hod

8/ Cena za parkovné:

 • v případě servisního zásahu u klienta v místě, kde není možné bezplatné parkování bude k ceně servisního úkonu započtena skutečná cena za placené parkování v místě servisního zásahu

9/ Paušální úhrada ročního servisu:

 • klient má možnost sjednat v servisní smlouvě pevnou paušální platbu za jeden rok
 • v této ceně bude zahrnuto provedení roční funkční zkoušky systému, vystavení zprávy o funkční zkoušce, jeden servis dle požadavků klienta a sledování intervalů pro výměny akumulátorů a termíny zkoušek

10/ Vyúčtování servisních prací:

 • faktura bude vystavena na základě objednávky klienta, uzavřené smlouvy o dílo, servisní smlouvy, resp. schváleným výkazem práce, vystaveným servisním technikem

Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU 2016/679).

.

V Praze dne 3.1.2022

.

JUDr. Jiří Macháček

Jednatel společnosti ALTIS SECURITY s.r.o.