Ceník servisních prací

Ceník ALTIS SECURITY s.r.o. platný od 1. ledna 2020:

 

 

1/ Cenová nabídka, obhlídka objektu a konzultace s klientem:

 • první návštěva objektu, klienta, jednání o požadavcích klienta je zdarma
 • zpracování návrhu řešení a cenové nabídky je zdarma

2/ Projekční činnost:

 • cena za zpracování projektu pro stavební povolení, projektu pro realizace stavby a projektu skutečného provedení, vypracovaného autorizovaným projektantem, včetně tisku těchto materiálů je dle odsouhlasené cenové nabídky ze strany objednatele

3/ Montážní činnost – realizace zakázky:

 • cena za tuto činnost vždy koresponduje s cenovou nabídkou předanou klientovi a je obsažena v objednávce, resp. uzavřené smlouvě o dílo
 • případné vícepráce, požadované a objednané klientem jsou v jednotkových cenách dle hlavní nabídky

4/ Převzetí zařízení od jiné montážní firmy do servisu:

 • v případě větších instalací je vždy takové převzetí podmíněné provedením funkční zkoušky systému
 • při této zkoušce naši technici zjistí skutečný stav zařízení, soulad s dokumentací a navrhnou případná nezbytná opatření
 • cena tohoto úkonu je dána ceníkem funkčních zkoušek

5/ Ceník pravidelných funkčních zkoušek:

 • cena těchto úkonů je dána rozsahem zařízení, u kterého je tato zkouška prováděna
 • cena se počítá dle počtu jednotlivých prvků, kdy cena za kontrolu 1 ks prvku je 85,- Kč bez DPH
 • celková cena je vždy stanovena v uzavřené servisní smlouvě

6/ Cena za práci technika:

 • každá započatá hodina servisní činnosti technika bude účtována částkou 500,- Kč bez DPH
 • v případě požadovaného servisu v mimopracovní době bude k této ceně připočtena částka 200,- Kč bez DPH/hod.
 • tento příplatek bude účtován v pracovní dny od 17.00 do 05.00 hod, v sobotu, neděli resp. svátek celý den

7/ Cena za dopravu:

 • cena v Praze a okolí (do 50 km) bude účtována jednotnou sazbou 500,- Kč bez DPH
 • cena mimo Prahu a okolí (nad 50 km) bude kalkulována v ceně 8,- Kč /km a čas technika na cestě ve výši 350,- kč/hod

8/ Cena za parkovné:

 • v případě servisního zásahu u klienta v místě, kde není možné bezplatné parkování bude k ceně servisního úkonu započtena skutečná cena za placené parkování v místě servisního zásahu

9/ Paušální úhrada ročního servisu:

 • klient má možnost sjednat v servisní smlouvě pevnou paušální platbu za jeden rok
 • v této ceně bude zahrnuto provedení roční funkční zkoušky systému, vystavení zprávy o funkční zkoušce, jeden servis dle požadavků klienta a sledování intervalů pro výměny akumulátorů a termíny zkoušek

10/ Vyúčtování servisních prací:

 • fakturace bude vystavena na základě objednávky klienta, uzavřené smlouvy o dílo, servisní smlouvy, resp. podepsaným pracovním listem, vystaveným servisním technikem